1. PHÓNG SỰ CĐ 2016

PHOTO ALBUMS of MARY NGUYEN (click)

.

  1.   Phóng sự

  2.   Grand Floral 2016

  3.   Portland Grand Floral Parade 2016

  4.    Xe Hoa CĐVN-OR và Clark County với chủ đề ” Thank You America”