8. KHAI THUẾ MIỄN PHÍ 2017

Tại 3 địa điểm. Xem chi tiết trên Flyer 1 & Flyer 2 dưới đây:

Flyer 1

Flyer 2……………………….
Tiếng Anh – English